Informacje o Covid-19 w j zyku polskim

Zach camy Was do szuk­ania oficjalnych i wiarygodnych informacji na temat epidemii Covid-19.

Witryna covid.is prowadzona przez Islandzki Departa­ment Zdrowia oraz Departa­ment Ochrony Ludno ci i Zarz dzania Kryzysowego, oferuje stale aktualizowane informacje i zasady na temat:

  • Reakcji Islandii na Covid
  • Jak unikn zaka enia
  • Grupy ryzyka
  • Co zrobi, je li podejrzewasz, e jeste zara ony
  • Izolacja i kwar­ant­anna
  • Z kim si skontaktowa, je li potrzebuj­eszpomocy
  • …i wi cej

Covid infolini#covid-infolini

Lokalna słu ba zdrowia uruchomiła specjaln infolini w celu mo liwo ci uzysk­ania informacji i porad dotycz cych Covid-19. Informacje dost pne s w j zyku islandzkim i angi­elskim w godz­inach 8:30–12:00 i 12:30–15:30, od ponied- ziałku do pi tku: 470 3066